ANASAYFA KURUMSAL NEDEN ÖZAK GYO
Neden Özak GYO
Özak GYO; Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş bir gayrimenkul yatırım ortaklığı yapılanmasına sahiptir. Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketidir.

Özak GYO’nun öncelikli amacı, finansman problemi yaşayan gayrimenkul sektörümüze kaynak yaratmaktır. Halka açılma ile toplanan fonların gayrimenkul sektörüne yönlendirilmesinin yanı sıra, kısıtlı birikimleriyle verimli bir gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen tasarruf sahiplerine destek olmak, kurumun temel hedeflerinden biridir.

İnşaat sektöründeki 20 yıllık deneyim
Özak GYO; Özak şirketlerinin iş dünyasında 30 yıl, inşaat sektöründe ise 20 yıllık tecrübe ve birikiminden güç alan gayrimenkul yatırım ortaklığı yapılanmasıdır.

Başarıyla tamamlanmış olan seçkin gayrimenkul projeleri
Özak GYO; yatırım desteği verdiği ve toplam 250 bin m2'lik bir alana yayılan seçkin gayrimenkul projeleri ile doğru yatırım anlayışını en iyi şekilde hayata geçirmiş, başarılı bir kurumdur. Küresel vizyon ve itibar
Özak GYO, bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir kalite anlayışı ile hareket ederek çevreye dost teknolojilerini tasarımlarına yansıtmaktadır. Faaliyet gösterdiği sektörlerdeki bilgi birikimi ve vizyoner bakışı ile yatırımlarını sürdürmektedir.

Özak GYO hangi varlıklara yatırım yapabilir?
 • 1. Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilir.
 • 2. Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.
 • 3. Alım satım kârı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir.
 • 4. Üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir.
 • 5. Tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilen gayrimenkulleri kazanç elde etmek amacıyla satabilir.
 • 6. İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tüm şartları sağlayan gayrimenkule dayalı projelere, gayrimenkul geliştirme kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla yatırım yapabilir.
 • 7. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir.
 • 8. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir.
 • 9. Kurulca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin, ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir..
 • 10. İlgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir.
 • 11. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir.
 • 12. Faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olmak kaydıyla yurt dışında kurulu şirketlere ve gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
 • 13. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir.
 • 14. Risklere karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir.

Özak GYO yatırımcılara ne gibi avantajlar sağlar?
Yatırımcılar Özak GYO paylarını borsada satabilmenin yanında, paylara ilişkin borsada oluşan fiyat dalgalanmalarından da yararlanırlar. Ayrıca, şirket portföyü gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden, herhangi bir kişinin kendi başına yatırım yapmasından daha etkin sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ayrıca mevzuat gereği oluşan çeşitli vergi avantajları da, yatırımcıların Özak GYO’yu tercih etme sebepleri arasında yer almaktadır.

Özak GYO’ya ortak olmak, yatırımcılara ne gibi haklar sağlar?
Yatırımcılarımız, kaynağı Türk Ticaret Kanunu olan aşağıda sıralanan haklara sahip olmaktadır.
 • 1. Ortaklığın elde ettiği kârdan payına düşen kısmını alma hakkı,
 • 2. Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı,
 • 3. Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle çıkaracağı paylarını bedelsiz olarak alma hakkı,
 • 4. Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı,
 • 5. Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,
 • 6. Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,
 • 7. Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.

Yatırımcılarımız, borsada işlem yapmaya yetkili bir aracı kuruluşa talimat vererek Özak GYO’dan pay satın alabilirler.