Sıkça Sorulan Sorular

 

GYO’lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir?

GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne tabidirler.

GYO’lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?

GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.

GYO’ların yatırımlarının en az ne kadarı gayrimenkul sektöründe olmalıdır?

GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

GYO'lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir mi?

GYO’lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. GYO’ların para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımları, toplam aktif büyüklüğünün %49’unu aşamaz.

GYO'lar yabancı gayrimenkullere ve yurt dışında kurulu şirketlere yatırım yapabilir mi?

GYO’lar yabancı gayrimenkullere, yabancı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamlarının en çok %49’u oranında yatırım yapabilirler.

GYO'ların arsa yatırımlarına ilişkin herhangi bir sınır var mıdır?

GYO’ların portföylerinde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı toplam aktif toplamının %20'sini aşamaz.

GYO'ların projelerinin inşaat işini kendisi yapabilir mi?

GYO’lar hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu kapsamda personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. Projelerin inşaat işleri müteahhit firmalar tarafından yapılır.

GYO'ların borçlanmasındaki limit nedir?

GYO’lar, hesap dönemi sonunda açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler.

GYO'ların portföylerini çeşitlendirmelerine ilişkin bir kural var mıdır?

GYO’ların portföylerini bölge veya gayrimenkul bazında çeşitlendirme yapmalarına ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

GYO'ların ödediği kurumlar vergisi oranı nedir?

GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır. Bu kapsamda GYO’lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

GYO'lar gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken hangi değerleri kullanır?

GYO’ların yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar; SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

GYO'lar gayrimenkul alırken ekspertiz değerinin üstünde, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerinin altında bir değerle işlem yapabilir mi?

GYO’ların gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerini dikkate almaları esas olmakla birlikte GYO’lar alım işlemlerinde ekspertiz değerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ekspertiz değerinden daha düşük değerler üzerinden de işlem yapabilirler. Ancak, ekspertiz değerinin üstünde alım, altında satım veya kiralama işlemi yapılması durumunda; söz konusu işlemin özel durum açıklanmasıyla kamuya açıklanması ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

ÖZAK GYO ne zaman kurulmuştur?

ÖZAK GYO, 01.02.2008 tarihinde kurulan Özak Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin 03.06.2009 tarihinde tüm aktif ve pasifleriyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesiyle kurulmuştur.

ÖZAK GYO ne zaman halka açılmıştır?

ÖZAK GYO payları  15 Şubat 2012 tarihinde borsada işlem görmeye başlamıştır.

ÖZAK GYO hangi borsada, hangi pazarda işlem görmektedir?

ÖZAK GYO hisseleri, “OZKGY” hisse kodu ile İstanbul Borsasında, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir.

ÖZAK GYO'nun faaliyet konusu nedir?

ÖZAK GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan,  belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48’inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurulun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

ÖZAK GYO'nun portföyü hangi yatırımlardan oluşmaktadır?

ÖZAK GYO’nun portföyü, gayrimenkul yatırımları ile para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımlardan oluşmaktadır. ÖZAK GYO’nun gayrimenkul yatırımları kira geliri elde edilen ofis, perakende, otel yatırımları ile arsa ve gayrimenkul projelerinden oluşmaktadır. 

ÖZAK GYO'nun sermaye büyüklüğü nedir?

ÖZAK GYO’nun sermaye büyüklüğü 250.000.000 TL’dir. 

ÖZAK GYO'nun sermayesini temsil eden pay sayısı kaçtır? Payların herhangi bir imtiyazı var mıdır?

ÖZAK GYO’nun sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 250.000.000 adet paydan oluşmakta olup; paylar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar nama yazılı olup, Esas Sözleşme’nin 8.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Sermayenin 1.592.356,69 TL’lik kısmı nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. Kalan 248.407.643,31 TL’lik B grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin dört adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından, iki adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulmak kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Esas Sözleşme’nin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.

ÖZAK GYO'nun gelir kaynakları nelerdir?

ÖZAK GYO’nun gelir kaynakları; gayrimenkul portföyünden elde edilen kira gelirleri, gayrimenkul satış gelirleri ve finansal varlıklardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

ÖZAK GYO'nun kar dağıtım politikası ne şekildedir?

ÖZAK GYO Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları, karlılık ve nakit durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar gibi hususlar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %10’unun nakit ve/veya bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esastır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmaktadır. Ancak nihai kâr dağıtım tarihine, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul karar vermektedir.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

ÖZAK GYO yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?

Sorularınız için Yatırımcı İlişkileri bölümü ile irtibata  geçebilirsiniz.

T +90 212 486 36 50
F +90 212 486 01 21
E : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com